VEDTÆGTER 29.01. 1988
ændret 22.04. 1997
ændret 19.04. 2001
ændret 26.04. 2007
ændret 28.05. 2009
ændret 02.06. 2010
ændret 31.05. 2011
ændret 06.06. 2013
ændret 15.09. 2015
ændret 21.09. 2023

 

 

§ 1    Foreningens navn
Foreningens navn er Kunstakademiets Kunstforening.

 

§ 2    Foreningens formål

         Foreningens formål er at fremme medlemmernes interesse og kendskab til fortrinsvis ung kunst, hvilket søges opnået ved dels at give medlemmer mulighed for at erhverve kunstværker ved lodtrækning, dels ved medlemsarrangementer.

 

§ 3    Medlemskredsen

         Som medlem kan optages enhver, der er eller har været ansat på Det Kongelige Danske Kunstakademi, Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering eller forgængerinstitutioner.

 

§ 4    Kontingent samt ind- og udmeldelse

         Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales af de ansatte via løntræk. Tidligere ansatte betaler kontingent årligt forud. 
Pensionister og efterlønsmodtagere betaler 50 % af det ordinære kontingent Indmeldelse kan ske til foreningens e-mailadresse [kakunst@kglakademi.dk] året igennem til den 1. i måneden.
Medlemmer, der stopper i foreningen efter at have indbetalt et års fuldt kontingent frem til generalforsamlingen, kan deltage i den efterfølgende lodtrækning efter bestemmelserne i § 6. 
Alle udmeldelser skal være skriftlige og sendes til foreningens e-mailadresse.
Regnskabsåret går fra 1. september - 31. august. Forudbetalt kontingent kan kun anvendes til indkøb af kunst i det regnskabsår, der er indbetalt for.

 

§ 5    Bestyrelsen

         Foreningens bestyrelse vælges på generalforsamlingen og består af 6 medlemmer og mindst 1 suppleant; medlemmer vælges på skift for 2 år og suppleant(er) for 1 år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson og kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal og i tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme udslagsgivende.

 

§ 6    Indkøb og fordeling

         Bestyrelsen foretager indkøb af kunst. Fordeling blandt medlemmer af årets indkøbte kunst sker ved lodtrækning. Ikke tilstedeværende kan via fuldmagt vælge vundet kunst. Der vil ikke blive reserveret værker til medlemmer, der ikke er til stede eller ikke har afgivet fuldmagt.

         For at deltage i lodtrækningen skal man have været medlem i mindst 3 måneder. Medlemmer der er mere end 3 måneder i kontingentrestance kan ikke deltage i lodtrækningen.

Efter den ordinære bortlodning af årets indkøb kan der være en lodtrækning af ekstrapræmier. Disse kan kun vindes af medlemmer, der er til stede på den igangværende generalforsamling.

 

§ 7    Generalforsamlingen

         Ordinær generalforsamling afholdes fysisk én gang årligt normalt i september måned. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet, må være bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen, hvorefter bestyrelsen i givet fald udsender ny dagsorden.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent 
3. Forpersonens beretning
4. Kassererens forlæggelse af et revideret regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer og mindst 1 suppleant
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

 

§ 8    Ekstraordinær generalforsamling

         Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal ske når mindst 20 % af medlemmer over for bestyrelsen fremsætter skriftlig begæring herom, ledsaget af formuleret forslag til behandling. Generalforsamlingen skal i så fald finde sted senest 3 uger efter begæringens fremsættelse.

 

§ 9    Generalforsamlingens beslutninger

         Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Dette gælder dog ikke beslutning om ændring af foreningens vedtægter; en beslutning om dette kræver mindst ¾ af de afgivne stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Vedtægtsændringer træder i kraft umiddelbart efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget.

 

§ 10  Foreningens opløsning

         Foreningens opløsning kan kun finde sted når en i denne anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling vedtager dette med mindst ¾ af de afgivne stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Midler, som foreningen ved beslutning om opløsning måtte være i besiddelse af, skal, forinden endelig opløsning, anvendes til indkøb af kunstværker samt fordeling af disse blandt medlemmerne ved lodtrækning.